این خودروها باید امسال مالیات بدهند / فشار سازمان مالیاتی بر روی دارندگان این خودروها

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مالیات اﻧﻮاع ﺧﻮدروی ﺳﻮاری و واﻧﺖ دو اﺗﺎق(کابین) دارای ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎمی ﺷﺨصی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣالکان اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد ریال است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه یک درصد می شوند.
کد خبر: 4872
زمان انتشار: 20 خرداد 1403 ساعت 11:50:06
این خودروها باید امسال مالیات بدهند / فشار سازمان مالیاتی بر روی دارندگان این خودروها

طلوع اقتصاد: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مالیات اﻧﻮاع ﺧﻮدروی ﺳﻮاری و واﻧﺖ دو اﺗﺎق(کابین) دارای ﺷﻤﺎره اﻧﺘﻈﺎمی ﺷﺨصیشخصی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣالکان اﻋﻢ از اﺷﺨﺎص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد ریال است، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه یک درصد می شوند.

همچنین ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز خودرو بر مبنای ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود.

مدیران خودور ام وی ام(صفحه خبر-میان مطلب)
سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکلفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم می باشند.

ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

تبلیغات در طلوع اقتصاد
بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد