عجایب انتخاباتی!

میدان نقش جهان برای جلیلی نصف شد!

کد خبر: 4928
زمان انتشار: 3 تیر 1403 ساعت 14:00:44
میدان نقش جهان برای جلیلی نصف شد!

تصویری از زمان سخنرانی جلیلی در فضای مجازی منتشر شده است که نشان از نصف شدن فضای میدان نقش جهان اصفهان در زمان سخنرانی او دارد تا جمعیت متراکم تر نشان داده شود!

تبلیغات در طلوع اقتصاد
بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد
تبلیغات در طلوع اقتصاد